Title Image

Om Tor Entreprenør

Velkommen

Tor Entreprenør AS har både erfaring, styrke og kompetanse til å påta seg store og komplekse oppdrag, og skal være en naturlig samarbeidspartner for både private og offentlige byggherrer. Som entreprenør utfører vi oppdrag innen anlegg, nybygg og rehabilitering. Vår virksomhet er hovedsakelig beskjeftiget i Telemark og Vestfold, vi er 40 ansatte og vårt hovedkontor ligger på Rødmyr i Skien.

Lærlinger
Vi er opptatt av å videreføre gode håndtverkstradisjoner gjennom å bidra til utdanning av nye håndtverkere.
Tor Entreprenør AS er godkjent opplæringsbedrift og har siden 1997 kontinuerlig tatt inn lærlinger i bedriften.

Lang erfaring – lokal kompetanse
Selskapet har høy kompetanse og lang erfaring innen bygge- og prosjektledelse av store og kompliserte prosjekter. Våre håndtverkere har både lang og allsidig erfaring fra alle typer bygge- og anleggsoppdrag. Vår prosjektledelse og våre håndtverkere er alle lokalt forankret i Telemark og Vestfold.

Gjennomføring og kvalitet
Det er viktig for oss at alle våre prosjekter gjennomføres i samspill med byggherre og at vi sammen kan utvikle og gjennomføre et vellykket prosjekt for alle parter. Et nøkkelord i denne sammenheng er engasjement. Gjennom å være engasjert og å lene seg fremover har vi tro tror på at det meste er mulig og på den måten skal vi skape gode prosjekter. Ingen prosjekter er like og vår kompetanse og erfaring skal komme våre oppdragsgivere til gode.
Helt fra prosjekteringen tar til og til prosjektet blir overlevert skal kvalitet alltid stå i fokus. For oss er det viktig å avklare og levere i forhold til kundens forventninger, men vi har også klare forventninger til oss selv.

Helse, Miljø og Sikkerhet
Helse, Miljø og Sikkerhet er en fellesbetegnelse for arbeidet man gjør for å sikre og forbedre arbeidsmiljøet. Vi er opptatt av at alle våre ansatte skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø, og vi har gjennom mange år hatt et stabilt lavt sykefravær.
Vår hverdag består av mange risikomomenter, det kan være seg arbeid i høyden, bruk av maskiner og utstyr, håndtering av kjemikalier osv. For oss er det helt avgjørende at alle våre prosjekter skal gjennomføres med et godt og kontinuerlig fokus på HMS. Dette betyr at vi ikke skal utsette våre ansatte eller andre aktører på byggeplass for farer. Våre ansatte kurses kontinuerlig og vi jobber med holdningsskapende arbeid for å være proaktive i vårt HMS arbeid

Miljø
Tor Entreprenør er godkjent Miljøfyrtårnbedrift. Gjennom kriteriene for miljøfyrtårn har vi satt vårt miljøarbeid i system og jobber kontinuerlig med forbedringer, eksempelvis gjennom økt sorteringsgrad på avfall, valg av miljøriktige produkter, substutisjon og utfasing av helseskadelige produkter, unngå utslipp til luft, vann og grunn.
Våre kunder etterspør ofteremiljøvennlige bygg, dette setter krav til oss som entreprenør og kunnskapen til våre ansatte. Vi har erfaring og har gjennomført prosjekter innenfor passivhusstandaren og BREEAM-NOR sertifisering.

Vi sponser følgende lag, foreninger og utøvere

Melum IF Skigruppe

Vår historie

Tor Entreprenør AS ble etablert 15. oktober 1995 av Trafikk & Anlegg, Olav Berge, Anders Ytterbø og Thor Lønnebakke.

29. mars 1996 fikk Tor Entreprenør autorisasjon i fagområdene C2 og D2 av Nærings- og Energidepartementet. Samtidig hadde bedriften fått sitt første oppdrag, prosjekt 1001 Stena Kai ble en realitet. Byggherre var Moss Havnevesen og kontraktsummen var på 3 500 000,- eks mva. På våren samme år fikk Tor Entreprenør sitt første oppdrag innenfor kjøpesentersegmentet. Rehabilitering og ombygging av Bøsenteret ble gjennomført. Prosjektet var et arbeidsfelleskap med Kruse Smith og hadde en kontraktssum på 34 000 000,- eks mva.

I 1998 ble det gjort endringer på eiersiden, Anders Ytterbø og Thor Lønnebakke kjøpte ut de øvrige aksjonærene og Thor Lønnebakke overtok som daglig leder.
Bedriften har en bevisst strategi om at selskapet skal ha aktive eiere og eierskapet er gjennom årene blitt utvidet og endret. Tor Entreprenør nærmet seg et generasjonsskifte, og i 2018 ga daglig leder Thor Lønnebakke stafettpinnen videre til Petter Solli.

Årene har gått og Tor Entreprenør har påtatt seg både små og store prosjekter.
Våre 3 største prosjekter til nå har vært Herkules Handelspark i Skien, Nytt hovedkontor for Skagerak Energi i Porsgrunn og Kulturhuset Bølgen i Larvik.

Tor Entreprenør har et stort fokus på å være en trygg, god og solid arbeidsplass. Dette har alle ledd i bedriften bidratt til gjennom årenes løp, bedriften har vært og er priviligert i forhold til å ha dyktige og lojale fagarbeidere ansatt. Flere som ble ansatt første driftsår er den dag i dag fortsatt ansatt i Tor Entreprenør. Langsiktighet og lojalitet gjør bedriften til en bauta i entreprenørbransjen i Telemark og Vestfold. Vi har ansatte i hele linja som bryr seg om arbeidsplassen sin og yter en meget solid og god jobb hver eneste dag i form av høy faglig kompetanse og kvalitet.